OM LIONS

Detta är Lions 

 

  Bilden är från återuppbyggnaden efter jordbävningen på Haiti 2010

Lions gör världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden. Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar, varav
11 000 i Sverige. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvaliten för andra människor lokalt, nationellt och internationellt.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner kr per år.

Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd.

Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0.

Detta gör Lions

Bilden: Upprensning efter tornadon Moor 2013.

 Lions utför ett omfattande hjälparbete både i närområdet, men också nationellt och globalt. Här är några exempel på Lions instatser. Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 

46 000 klubbar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation.

Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest – Tillsammans som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.

Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta.

Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta – ett liv”. Detta sker i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation.

Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. samt sätter guldkant på äldres tillvaro genom utflykter med mera.

 

Lions värdegrund

Vad är Lions internationella motto?

We serve. Vi hjälper.

Vad är Sveriges Lions motto?

För samhällsansvar och livskvalitet.

Hur lyder Lions Etik?

Fullgör ditt arbete med omsorg.
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.
Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.
Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.
Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
Fullgör lojalt dina samhällsplikter.
Hjälp dem som behöver ditt stöd.
Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
Bygg upp i stället för att riva ner.

Vad är Lions syften?

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Att befrämja god samhällsanda.
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.
Att vara ett forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen.
Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

Vad är Lions uppgift?

Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Lions som begrepp

Lions som begrepp

Inledning

Se detta avsnitt som en kortfattad beskrivning av Lions och hur Lions som organisation arbetar, och hur vi ska arbeta. Det är viktigt att vi alla Lions är medvetna om vad som gäller och följer de riktlinjer som vi gemensamt har fastställt under lång tid. Om du behöver mer detaljkunskap rörande ett område i bifogad text, föreslås att kontakta distriktsguvernören eller sök mer information på Lions Clubs Internationals hemsida lionsclubs.org

Medlemskap i Lions

Som medlem i Lions tillhör man en chartrad, dvs registrerad och godkänd Lionsklubb. Registreringsbeviset kallas för charterbrev och utfärdas av Lions Clubs International. Klubben blir därmed ansluten till Lions Clubs International och har lika rätt, som alla andra Lionsklubbar, till att delta i diskussioner och ta beslut som rör klubbens intresseområden, oavsett antal medlemmar som klubben består av.

Representation

Alla beslut inom Lions fattas – utom sådana som strider mot de svenska eller internationella stadgarna – genom majoritet av närvarande delegater. I klubben har alla aktiva medlemmar varsin röst som gäller klubbens aktiviteter. På övriga nivåer gäller att klubben har representativ rösträtt. Antalet röster som en klubb har är beroende på klubbens medlemsantal; ju fler medlemmar, desto fler röster erhåller man som klubb. Alla klubbar har minst en röst oavsett medlemsantal.

En klubbmedlem kan utses att företräda klubben i alla beslutsärenden i de Lionsforum där beslut kan tas. För att kunna nomineras av klubben till företrädare krävs att medlemmen har betalt sina Lionsavgifter under verksamhetsåret samt har varit medlem i minst ett år och en dag i en Lionsklubb.

Kriterier för att kunna besluta i ärende inom Lions

För att kunna delta i ett beslut – oavsett i vilket beslutande Lionsforum det gäller – krävs närvaro vid beslutstillfället samt att man finns upptagen i en röstlängd, dvs en namnlista över alla registrerade och röstberättigade personer vid mötet.

Förutsättningen för att ett beslut överhuvudtaget ska kunna fattas är:

 • att alla berörda kallas i god tid före mötet
 • på förhand ges tillgång till ett relevant beslutsunderlag
 • ges rimlig möjlighet att behandla ärendet, t ex vid ett klubbmöte
 • kan infinna sig i tid för beslutsmötet.

Forum där beslut kan fattas

Enkelt uttryckt kan enbart beslut fattas av enheter som har en ekonomisk verksamhet och som därmed skall ha ett organisationsnummer. För Sveriges del kan ett Lionsbeslut fattas vid:

 • Den egna Lionsklubben
 • Vid det egna distriktsmötet där klubben ingår (5 distrikt i Sverige från och med 1/7 2019)
 • Vid Riksmötet årligen
 • Vid det internationella Världsmötet, Convention, som genomförs någonstans i världen årligen

De instanser som ska ha ett organisationsnummer är den enskilda klubben, distriktet samt multipeldistriktet, dvs den högsta instansen för Lions i Sverige.

Beslutsgång

Vid klubbmötet fastställs klubbens inställning in en fråga enligt majoritetsbeslut genom omröstning. Resultatet gäller då som klubbeslut i samma ärenden vid distriktsmöte, riksmöte och convention genom representation av klubbföreträdare (delegat).

Observera att vid distrikts-, riksmöte och convention är det enbart klubbens beslut som gäller. Som enskild medlem kan och får man delta i diskussioner i alla ärenden på en fastställd agenda men kan som delegat endast framföra klubbens åsikter i motioner eller beslut som röstats fram genom majoritetsröst i den egna klubben.

Rådgivande forum

Utvecklingen av Lions som framgångsrik organisation bygger på idéutbyte och samarbete mellan klubbar och intresseområden. Det finns därför flera rådgivande instanser inom Lions för att underlätta detta, så kallade råd. De har i regel inget eget organisationsnummer och kan därför inte besluta i ekonomiska frågor. De kan däremot träffas och diskutera gemensamma ärenden samt lämna rekommendationer till klubbarna för beslut vid ett beslutsforum (se föregående).

Om det redan finns ett fattat beslut rörande ett projekt eller en aktivitet så kan ett råd fatta ett beslut om disponeringen av projektet inom ramen för beslutet. Man har dock inte rätt att fatta beslut som inte grundas på ett majoritetsbeslut av närvarande klubbar. Detta gäller samtliga nedan listade Lionsråd.

Exempel på sådana råd är:

 • Zonråd. I en geografisk närhet samlas ett antal Lionsklubbar för samråd och idéutbyte, så kallat zonmöte. I zonen ingående klubbar väljer en zonordförande som verkar som koordinator för klubbarna. I uppdraget ingår att hålla kontakten med samtliga klubbar och informera om pågående och kommande aktiviteter och projekt på distrikts- och riksnivå. Zonordföranden ingår alltid i distriktets distriktsråd. Zonen kan rekommendera klubbarna att deltaga, bidra till eller stötta ett gemensamt projekt arbetsmässigt och/eller ekonomiskt. Beslutet att i någon form delta i en zongemensam aktivitet är emellertid upp till den enskilda klubben genom klubbomröstning.
 • Distriktsråd. I ett distrikt finns ett antal zoner som företräds av en koordinator, zonordförande. Denne ingår i ett distriktsråd och väljs bland de klubbar som ingår i zonen vid ett zonmöte på våren, aldrig genom personval på ett distriktsmöte. Övriga medlemmar i ett distriktsråd är kommittéordföranden för specifika aktiviteter samt distriktsledning (distriktsguvernör, vice- samt 2 vice distriktsguvernör, kassör och sekreterare) och utsedda tjänstemän för medlems-, service och ledarutveckling. Vilka specifika kommittéordföranden som ska ingå i distriktsrådet bestäms av Distriktsguvernören vid presentationen av kommande distriktsråd vid verksamhetsårets sista ordinarie Distriktsmöte. Distriktsrådet har till uppgift att diskutera och bereda frågor för beslut vid distrikts- och riksmöten (= beslutsforum) där distriktets uppfattning (dvs ingående klubbars) ska beslutas för åtgärd.
 • Guvernörsråd. Varje distrikt nominerar en distriktsguvernör som godkänns och utnämns av den internationelle presidenten vid det årligen genomförda världsmötet, convention. Guvernörerna svarar solidariskt för Lions verksamhet i Sverige under ett verksamhetsår och har till uppgift att hålla kontakt med klubbar och zoner i sitt distrikt och verkställa beslut som fattats vid distriktsmöten och riksmöten.
  – Internationella styrelsen. I princip samma funktions som ett guvernörsråd med den skillnad att ansvarsområdet innefattar hela Lions. (208 länder/geografiska områden)

Klubbens roll i Lions

Den enskilda klubben är den enda enheten som aktivt bedriver en ekonomisk insamlingsverksamhet inom organisationen. På distrikts- och riksnivå förvaltas och omfördelas medel i projekt och aktiviteter som beslutats av berörda klubbar. Det ska noteras att all insamling görs i Lions Clubs Internationals namn och alla insamlade medel tillhör därför Lions som organisation – inte den enskilda klubben. Klubben har däremot rätt att förvalta insamlade medel enligt Lions Clubs Internationals regelverk.

Skyldigheter

När klubben bildades en gång i tiden (chartrades av minst 20 personer att bilda en ny Lionsklubb) erhöll man ett godkännande i form av ett charterbrev. I och med att detta skrevs under av medlemmarna godkände man samtidigt att verka enligt det regelverk som medföljde charterbrevet.

Allvarliga avvikelser från regelverket kan medföra att charterbrevet kan återkallas och klubben därmed riskerar att strykas från Lions register och därmed inte får verka som Lionsklubb. Regelverket finns i Lions Clubs Internationals statuter och arbetsordning.

Som Lionsklubb är man skyldig att följa de beslut som en majoritet har fattat angående hur insamlade medel ska användas. Att utebli från ett beslutsmöte är därför inget argument för att inte bidra till beslutade avsättningar till gemensamma aktiviteter. Undantaget är givetvis om inte det finns tillräckliga medel tillgängliga i klubbens aktivitetskassa.

Rättigheter

Klubben har rätt att använda allt officiellt material för profilering och marknadsföring inklusive logotyper och pressmaterial kostnadsfritt i syfte att företräda Lions Clubs International som lokal ställföreträdare. Som delegat kan man företräda klubben i alla Lions-sammanhang. Som behörig firmatecknare för klubben kan man ingå avtal dock ej så att skuldsättningen blir negativ, dvs att klubbens tillgångar blir negativa eller riskeras att bli så.

En rättighet som man ofta missar är att använda all kompetens som finns i distriktet. Det går att bjuda in en befattningshavare i distriktet, tjänsteman eller kommittéperson som kommer till klubben/zonen och berättar om något som kanske är oklart eller där det finns frågor runt omkring. Man ställer upp om det finns tid och det kostar ingenting i regel. Pröva på!

Värt att tänka på

Som företrädare för Lions Clubs International har man rätt att utforma och planera för Lions-aktiviteter efter egen bedömd omfattning. Det finns inga hinder att samarbeta med andra Lionsklubbar men man får inte begära medel som bidrag till den egna verksamheten från en annan klubb utan att distriktsguvernören har tagit del av förfrågan och gett ett godkännande.

Det föreligger inga hinder för samarbete med andra organisationer givet att det som klubben engagerar sig för är en renodlad Lionsaktivitet, dvs som en del i ett större engagemang. Lions ska aldrig använda insamlade aktivitetsmedel till att finansiera andra hjälporganisationer eller motsvarande.

Undersök därför om Lions egna stiftelser för, exempelvis, cancer- eller diabetesforskning inte är mer ändamålsenliga att sponsra jämfört med andra offentliga organisationer utanför Lions.

 

Ladda ner som pdf: Lions som begrepp

Distriktet är fr o m 2019-07-01 organiserat i

geografiska zoner och klubbar

 10

Zoner

  83

Klubbar

1850 +

Medlemmar

 

 

För verksamhetsåret 2019-2020 är Gunnar Rydin, LC Kisa, distriktsguvernör


Läs Lions tidning!

Möt Lions nya internationella president